Numiru #7, #8, yan #9 ginen Tano’ Pokémon

(Si Hagganene’ gue’)

Håfa adai todos hamyo’! Si Profesot Pugua’ yu’, ya’ i guinifi’-hu na’tuge i lepblo pot todu Pokémon siha gi fino’ Chamorro.

Ginen i otro na simana, hu tuge’ pot #4, #5, yan si #6. Gi simana este, hu hungok ginen i sotteru Gary Oak pot tres na Pokémon siha – hun “asut i lasas-ñiha, yan i tres guaha iyon-ñiha kaskara siha”. I saina guaha iyo-ña dos na yet (jet) siha gi kaskara-ña.

Lokkue’ ilek-ña siña hu sodda’ i tres gi fi’on hanom, kalan kanton tasi. Meggai unai guini, yan un ratu…

Biba! Hu sodda’ i tres ginen i familia este! Para bai hu tuge’ gi lepblo-ku i familian Pokemon siha:

  1. Hagganene’ (g.f.Ing. Squirtle, ginen “haggan” yan “nene'”)

Linekka’: 0.5 m
Libra (SI): 9.0 kg
Klasen Unu: Hånom

Abilidåt Unu: Lalalakoriente (Torrent)
Abilidåt Sekreto: Uchan Tason (Rain Dish)

Antes di mañagu-ña, I tatalo’-ña espongha ya makalamten senmakkat na kåskara. Siña ha to’la metgot bo’a ginen I pachot-ña. Ha oropa gi kaskara-ña anggen piligro. I kaskara gumå’ma’gue’ annai mañagu, lao fumufigu’ gue’ yan meggai timamalao kalulot siha machalaochao ha’. Hagganene’ na kaskara-ña ti solo para difensa. Siña muñangu’ kalan chaddek ginen i kaskara, sa’ i ridondo ya karit siha ma ayuda gue’ yan ladikike’ durag (drag) gi hanom.

  1. Haggansotte’ (g.f.Ing. Wartortle, ginen “haggan” yan “sotteru”)

Linekka’: 1.0 m
Libra (SI): 22.5 kg
Klasen Unu: Hånom

Abilidåt Unu: Lalalakoriente (Torrent)
Abilidåt Sekreto: Uchan Tason (Rain Dish)

Sesso’ ha atok gi hånom sa’ ha paska i ga’ga’ mandespribinao. Para chaddek na ñangu, ha kalamten i talanga’ siha sa’ ha nisisita balansa. Anggen mapacha’ gue’, este na Pokémon para ha oropa gi kaskara-ña, lao i dadalak-ña fababa ginen I kaskara. I dadalak-ña bula riku na pulon ga’ga’. Siña ha diposiya aire gi pulan ga’ga’ antes di lumi’of gue’ gi hånom para anakko’ na tiempo. Hun “Simbulu as Manåmko'”. Anggen un li’e’ lumot katdeniyu gi kaskara-ña, åmko’ i Haggansotte’ gue’. Malate’ gue’ sa’ siña ha usa i dos furri (furry) talanga’ para balansa annai muñañangu gue’. Latådong i kulot gi dadalak-ña annai la’åmko’ si Haggansotte’. I palådan siha gi kaskara-ña ebidensia siha pot figu’ gi minimu siha. Hun “Ha la’la’la para 10,000 na sakkan”.

  1. Haggankañon (g.f.Ing. Blastoise, ginen “haggan” yan “kañon”)

Linekka’: 1.6 m
Libra (SI): 85.5 kg
Klasen Unu: Hånom

Abilidåt Unu: Lalalakoriente (Torrent)
Abilidåt Sekreto: Uchan Tason (Rain Dish)

Tai’ase’ si Haggankañon, ya guaha iyo-ña dos ho’ho’ño’ hanom na yet (jet) siha gi kaskara-ña. Siña ha usa i dos para chaddek na taku (tackle) siha. Annai ha apunta I yet siha gi enemigu-ña, ha paki hanom yan fuetsu mas ki trak guafi. Guaha iyo-ña dos na kañon gi takhilo’ na kaskara-ña. Siña ha paki hanom kalan kañon na atma, ilek-ñiha ma yamak konkore’ na luga siha. Bulontariamente ha na’makkat maisa gue’ sa’ rekoilu (recoil) ginen i ho’ho’ño’ hanom na yet siha. Ha guaddok i tano yan i dos na patas-ña antes di ha paki hanom ginen i jet siha. I jet siha sen prifekto siha. I jet siha siña ma paki latan siha ginen i distansia 50 m. Ha figes i enemigu-ña yan makkat i tatalo’-ña sa’ ha na’tisu i enemigu-ña. Annai piligro’, umoropa’ gue’ gi kaskara-ña.


Adios! Para bai hu sodda’ otro na Pokémon siha, yan pon usa i sakman-hu!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *