Håyi Ham

Benny Tainatongo Anderson, Jr. – Taotao Sanlagu.  Pumoksai gui’ giya Inalåhan yan sumasaga giya San Francisco. Gof ya-ña i fina’mames pastit.

Jerald Marc Anderson – Taotao Malesso’. Pumoksai gui’ giya Malesso’ yan sumasaga giya Inalåhan. Gof ya-ña i tininu babui.

Olivia Diaz Anderson – Taotao Sanlagu. Pumoksai gui’ giya San Francisco yan sumasaga giya Los Angeles. Gof ya-ña i fina’mames latiya.

Michael Lujan Bevacqua – Sumasaga gui’ giya Toto. Gof ya-ña i fina’mames ahu.

Jay Castro – Taotao Sanlagu.  Pumoksai yan sumasaga gui’ giya Alameda. Gof ya-ña i fina’denne’.

Ana Alicia Diaz – Taotao Sanlagu. Pumoksai yan sumasaga gui’ giya San Francisco. Gof ya-ña i fina’mames månha titiyas.

Victor Brian San Gil – Taotao Mangilao. Pumoksai yan sumasaga gui’ giya Mangilao. Gof ya-ña i fina’mames chalakiles.

Nathan Topasna – Taotao Sinahånña. Pumoksai yan sumasaga gui’ giya Sinahånña. Gof ya-ña i empanada.