Mes Chamoru Gi Eskuelå-Ña Si Lulai

Esta maloffan Mes Chamoru må’posña na mes. Lao para hami yan i familian-måmi, kada diha in silelebra na manchamoru ham kada diha noskuantos na moda siha. I mas dångkolo’ na moda ni’ manakuentutusi ham gi fino’ Chamoru kada diha. Maseha an humihami pat gi text message gi tilifon.

Todu ma silebra i eskuelå-ña si Lulai para un simåna. Kada diha guaha suheton ha’åni (theme). Pues hu na’beste gui’ para kada diha i simåna.

Diha Uno : Ha’ånen Mambiha/Mambihu

Diha Dos: Usa Chamoru na franela ya chule’ un lepbon Chamoru para un fanu’i i klas-mu.

Si Lulai ha ayek i estoria “Sumåhi Yan I Karabao.”

Ha kulot un åcho latte lokkue’ (inayuda gui’ nu guahu).

Diha Tres: Chule’ gollai pat frutas ginen Guåhan ni’ para un fanu’i i klas.

Linatråtu si Lulai yan i dagu gi halom i kettot ni’ hu tufok.

Diha Kuattro: Usa un flores na lei ya appåte fina’seppen Chamoru yan i klas-mu.

Diha Sinko: Usa magågun Chamoru pat magågun isla.

Manusa gui’ mestisa. Ha ayek i kulot di rosa na bestidu gi tendan manneni, Cutie Petunias, gi Sengsong Chamoru.

Nina’magof si Lulai sa’ guaha na biåhi gof dudus gui’! Ya ya-ña minagagu gui’ nu mikilot na bestidu pat magågu ya sappåtos!

Alasuttimo, esta gof na’magof na simåna para si Lulai! Gi finakpo’ guaha fiesta ya todu i famagu’on manggågånta “Kåten Kulo'” tinige’ as Frank Rabon yan Eric Reyes.

Biba Chamoru! Ti uno na mes ha’, lao kada diha todu diha!

Si Lulai, i che’lu-ña låhi si Makåhna yan i nanån-ñiha biha gi eskuelan fiesta.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *