Para i uttimo na tarehan klas åmot para UOG, in få’tinas yan i grupun-måmi un digital leplon tarehan hinemlo’ para i gradu siha k-5. I sinetbe-ña na para u ma eyak put åmot. Para i patte-ku manuge’ yu’ estoria put i hagå-hu si Lulai para u få’tinas åmot ni’ para u na’homlo’ si tatå-ña. Gi estoria, mane’eyak si Lulai ginen si nanå-ña put åmot, i areklamento siha ya i hinengge siha nu i manyo’åmte. Guaha tinayuyot lokkue’ ni’ hu na’saonao i tinige’-hu manå’i ham ginen i fafanå’guen-måmi si Mama Lou Mangloña, Yo’åmte ya Taotao Luta. Puru ha’ i estoria i tiningo’-ña ya tinemtom. Estague’ i estoria ni’ hu tuge’ ya guaha yinenga’ siha as Sumåhi.

———————————

Uno na diha mumalångu si tatå-hu. Esta fanuchånan ya ginacha’ gui’ gi ichan. Pues mañom ya kalentura gui’.

Tinago’ yu’ as nanå-hu na bai hu ayuda gui’ para bei in få’tinasi gui’ ni’ åmot-ña si Tåta.

I na’an-ña este Åmot Pasmun Sinagu.

Ilek-ña si Tåta,“Hunggan hagå-hu! Gi tiempon ansiånu ma usa i palabras “makåhna” lokkue’ para i mana’amte. Sa’ siña ma kuentusi i espiritu siha yan siña ma usa i pakton-ñiha ya ma kahñayi otro taotao. Taiguihi si Harry Potter!”

Chumålek yu’ ya ilek-hu,”Ya guiya lokkue’ i che’lu-hu låhi mafa’na’an put siha, si Makåhna!”

Pues kinenne’ ham as nana yan i che’lu-hu para i halomtåno’. Ilek-ña si nåna na åntes di para bei in fañule’ ni’ tinanom para i amot, debi di in faisen i manasaina put petmisu:

Tinayayuyut

Manasaina, Manasaina

Si yu’os ma’åse put måtto yu’

gi lugåt-mu

Yanggen måtto hao gi lugåt-hu,

Chule’ ha’ håfa un nesisita

sin un fumaisen

Si yu’os ma’åse, saina ma’åse

“Lulai, sumen impotånte na para ta fanrespeta nu i mañainå-ta, i tano’, i hanom ya todududu gi oriyå-ta. Sa’ mampinipilan hit lokkue’ nu todu siha. Pues debi di ta pulan todu gi mundo lokkue’.” Ilek-ña si Nåna.

Guaha meggai tinanom siha ni’ in chile’: batbena, måtbas, kåhlao, laguåna yan mås! Lao i mas ya-hu i tumåga. Sa’ ya-hu i kulot amariyu na flores.

Manmåtto tåtte ham gi gima’ para bei in pripåra i tinanom siha. 

Antes para bei in famå’tinas åmot, i sinangån-ña si Nåna impotånte, para un na’klåru i titanos-mu ya i kurason-mu.

Pues in setne i gasgas na hanom ya tinanom siha gi halom i la’uya.

Annai put fin listo’ todu, gumimen si Tåta maipe na åmot-ña. Nina’magof yu’ sa’ muna’homlo’ gui’ chaddek nu i finatinås-hu! 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *