Numiru #144, #145, yan #146 ginen Tano’ Pokémon – Ei?! Kanto yan Galar na Trinidåt Siha!

Håfa adai todos hamyo’! Si Profesot Pugua’ yu’, ya’ i guinifi’-hu na’tuge i lepblo pot todu Pokémon siha gi fino’ Chamorro.


Ginen i otro na simana, hu tuge’ pot #150 yan #151 na Pokémon siha. Senmetgot i dos!
Gi simana este, hu taitai pot tres na Pokémon ginen i estroria siha pot trinidåt as leyendario (legendary) paluma siha. Hu bisita tres na sabana ginen i estoria siha, lao hu hungok ginen si Profesot Oak yan si Profesot Magnolia ginen i konfirensia pot familian Pokémon siha i gefinteresao na familia este. Hu hungok i tres siña ma mañuheta tres na elementa (element) siha! Ais, Elektrisdå, yan Guafi’. Lokkue’, gi familia este hun “lokkue’ otro na trinidåt ginen as Galar na tano’, lao i priment na trinidåt ginen as Kanto na tano'”.


Ei gof misteriosu i familia este! Dångkulo’ i familia ginen dos na tano’!
Annai yayas yo gi sabana giya entalo’ Kanto yan Galar, hu sodda’ i Kanto na trinidåt! Hu li’e’ i niebes ginen unu yan asut na pulu paluma siha, i dos yan elektrisidå yan amariyu na pulu puluma siha, yan i tres yan guafi yan kulot kahet i pulu siha..


Ah! Hu li’e’ I otro na trinidåt guini ginen Galar! Unu kalan i unu, lao hu siente i minetgot saikik yan figa’ ina’ i mata-ña! Unu kalan i dos, lao hu li’e’ kalan ko’ko’ gue’ sa’ dangkulo’ na addeng-ña! Unu kalan i tres, lao hu siente i malan minetgot yan attilong gue’!


Biba! Hu sodda’ i sais na i familia este, sa’ mañe’lu’ ginen Kanto yan Galar! Ti hu hungok pot Galar yan guaha iyo-ku didide’ na infotmasion pot i tres, lao ti teka este para guahu! Para bai hu tuge’ gi lepblo-ku i familian Pokemon siha:


Sihekunu as Kanto (g.f.Ing. Articuno, ginen “sihek” yan “unu”)
Linekka’: 1.7 m
Libra (SI): 55.4 kilu
Klasen Unu: Ais
Klasen Dos: Gugupu
Abilidåt Unu: Na’hoño’ (Pressure)
Abilidåt Sekreto: Kapa as Niebes (Snow Cloak)


Un leyendario (legendary) na paluma ilek-ñiha ma’annok gue’ gi me’nan i manpiligrosu yan manmalingu siha gi sabana na ais siha. Ha mama’ais i hanom gi aire yan mama’niebes. Guaha iyo-ña i dadalak sen lamoddong na pulu as paluma siha. I dikno yan nao’ao dos pappa as leyendario na paluma hun ais guatu. Ha mama’ais gi langet sa’ ha fa’tinas niebes annai gumugupu gue’. Sihekunu esta leyendario na paluma siña ha suheta ais. Yan lamoddong i dadalak-ña, i ginipu-ña sen dikno. Siña ha fa’tinas pakyon niebes (blizzard) siha annai un mama’ais gi langet. Si Sihekunu ilek-ñiha sumasaga’ gue’ gi sabanan ais yan niebestano’ (permafrost).


Sihekunu as Galar (g.f.Ing. Articuno, ginen “sihek” yan “unu”)
Linekka’: 1.7 m
Libra (SI): 50.9 kilu
Klasen Unu: Saikik
Klasen Dos: Gugupu
Abilidåt Unu: Acha’igi’ (Competitive)


I pulu as paluma siha ha mafatinas gue’ ginen minetgot saikik, yan siña ma se’si i lilok plegu kalan i materiåt papet ha’. I na’an-ña si Sihekunu, este na Pokémon ma usa i bim (beam) yan siña na’para i manenemigu siha kalan un mama’ais siha gi ais.

Sihekdos as Kanto (g.f.Ing. Zapdos, ginen “sihek” yan “dos”)
Linekka’: 1.6 m
Libra (SI): 55.4 kilu
Klasen Unu: Elektrisidå
Klasen Dos: Gugupu
Abilidåt Unu: Na’hoño’ (Pressure)
Abilidåt Sekreto: Pacha’ as Elektrisidå (Static)


Un leyendario (legendary) na paluma ilek-ñiha ma’annok gue’ gi mapagahes as talanga’hulu’ yan ha yute’ manugong elektrisidå (lightning bolts). Ilek-ñiha ma’annok gue’ annai attilong na langet yan mabasnak manmanugong elektrisidå ginen mapagahes siha. Anggen gumupu gue’ yan siña un hungok i bilengbeng yan kalaskas as elektrisidå. Siña mama’elektrisidå yan pakyon elektrisidå annai ha palappa i dos na pappa-ña. Hun annok gue’ annai mafokai manmapagahes talanga’ hulu siha gi dos. Sihekdos esta leyendario na paluma siña ha suheta elektrisidå. Sesso’ sumasaga’ gue’ gi mapagahes as talanga hulu’. Siña un diposiya minetgot yanngen mahatme gue’ yan manugong elektrisidå.


Sihekdos as Galar (g.f.Ing. Zapdos, ginen “sihek” yan “dos”)
Linekka’: 1.6 m
Libra (SI): 58.2 kilu
Klasen Unu: Yåmumu
Klasen Dos: Gugupu
Abilidåt Unu: Åtaktak (Defiant)


Annai un usa i pulu paluma siha, mama’tinas i bilengben elektrisidå. Estague i Pokémon mafana’an “Sihekdos”. Un metgot na patek ginen i addeng-ña siña mayamak i dangkulo’ nak truk. Ilek-ñiha siña un falak gi sabana siha yan 250 km/h na chinaddek.


Sihektres as Kanto (g.f.Ing. Moltres, ginen “sihek” yan “tres”)
Linekka’: 2.0 m
Libra (SI): 60.0 kilu
Klasen Unu: Guafi’
Klasen Dos: Gugupu
Abilidåt Unu: Na’hoño’ (Pressure)
Abilidåt Sekreto: Tataotao as Guafi (Flame Body)


Un leyendario (legendary) na paluma mama’tinas gue’ ginen guafi. Kada palappa ginen i dos na pappa-ña yan guafi i dos, i puengen langet ma’annok sentådong na kulot aga’ga’. Este na leyendario na Pokémon mayute pinigon siha ginen kada palappa ginen i dos na pappa-ña. I inatan dikno gue’. Ilek-ñiha ha konne’ Fañomnåkan para i niebes na tano’ siha. Hun gumupu gue’ ginen Lagu yan konne’ Fañomnåkan. Sihektres esta leyendario na paluma siña ha suheta guafi. Annai baketasu gue’, hun o’mak gue’ gi hemmon gi betkan, yan siña na’homlo’ i baketasu-ña siha. Ai i manhayi siha sa’ siha dalai siniente siha ginen kulot kahet dos na pappa-ña ma’annok guafi. Meggai estoria siha pot malak na guafen dos na pappa-ña yan ilek-ñiha ha na’ina i tano para i mampeligrosu yan i manmalingu gi sabana siha.


Sihektres as Galar (g.f.Ing. Moltres, ginen “sihek” yan “dos”)
Linekka’: 2.0 m
Libra (SI): 66.0 kilu
Klasen Unu: Hinemhom
Klasen Dos: Gugupu
Abilidåt Unu: Kinahulo’guan (Berserk)

Este na leyendario (legendary) na paluma guaha i malan guafi hun chumocho’ gu’ i espiritun siha ginen hafa siha. Antes di guafi, i mambiktima doknos anineng maisa siha. I malan minetgot lalalakumason kalan hommon guafi gi tataotao-ña i rason para i mafana’an gi fino’ Ingles “Moltres”.

Adios! Para bai hu sodda’ otro na Pokémon siha, yan pon usa i sakman-hu! Biba Mes Chamorro lokkue para todos hamyo!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *