Ginen i plaka Meskla Dos

Annai kombida ham para i podcast Fanachu, ha dandan este na kanta, San Håya Dåndan anngen tutuhon i prugrama.  Gof ya-hu este na kanta.  Hu hahasso i kanta annai patgon yu’ yan sumasaga yu’ giya Guahan.

Guaha na sinangan ginen i kanta na gof ya-hu.  Bai hu chagi pula’ gi fino’ haya.

Bubulao – i lugat ginen san håya giya Guahan gi bandan i lugat Dåndan giya Malojloj.  Estaban i lanchon guaka. Hu sodda’ este gi lepblun Ufisiåt na Diksionårion Chamorro-Engles.

Bakeru – lancherun guaka; i taotao na ma’poksai i guaka siha. 

Sa’ mampos manmeppa’ – guaha meggai na fruta yan ga’ga’ kada sakkan todu tiempo.

Kao un hasso i sinangan siha?

Puede guaha lachi yu’ anggen chumagi na tuge’ papa’ i kanta.  Este siha ti gof tungo’ kao maolek na tuge’.

“Si Tun Pedro Rumeru”

Kao dinanche yu’? Hafa un hungko?

Estague i kanta:

San Håya Dåndan
Ginen lanchon Bubulao
Bula siha ga’ga’ guihi
Guaka yan karabao
Mambunitu na ga’ga’
Totot yan binådu
Ya i bakeru
Si Tun Pedro Rumeru

Dumeskakansa gi uriyan saddok
Yan ha nanangga i manga’chong
Ha konsidedera bunitun pulan
Mientras manmanfåtto siha todu

San Håya Dåndan
Ginen lanchon Bubulao
Bula siha mangga guihi
Manggan karabao
Mambunitu na trongko
Sa’ mampos manmeppa’
San Håya Dåndan
Ginen lanchon Bubulao

Ai ya ya ya
Ai ya ya ya
Ai ya ya ya
Ai ya ya ya

Dumeskakansa gi uriyan saddok
Yan ha nanangga i manga’chong
Ha konsidedera bunitun pulan
Mientras manmanfåtto siha todu

San Håya Dåndan
Ginen lanchon Bubulao
Bula siha ga’ga’ guihi
Guaka yan karabao
Mambunito na ga’ga’
Totot yan binådu
Ya i bakeru
Si Tun Pedro Rumeru

San Håya Dåndan
Ginen lanchon Bubulao

San Håya Dåndan
Ginen lanchon Bubulao

Anggen malago hao e’kungok i kanta

YouTube player

Related Posts

One thought on “San Håya Dåndan

  1. Todu i antigu na kantan Chamoru ni na hassu yu nu i lanchun Tatahu. Tiot tiempu i dandan Chamoru ma gågåndu gi lanchu… fanan ni na mas brabu i gåga siha😆. Hu sen hassu esti na kånta sa gof yan mami mu chachåyi lokui gi lanchu👩🏽‍🌾

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *