Un yute’ nai I Chamoru, put i Amerikånu
Binensi hao sa’ bulenchuk, ya apå’ka i lassås-ña
Un penta i gaputilu-mu, agaga’ yan amariyu
Lassås-mu attelong, mampos ti chumilong
Pao’asu hao na haole

Ai ki pendeha
Hågu ha’ ma chachatge
Ti usu-mu, un u’usa sa’ mampos hao banidosa

Ginen lemmai yan chotda, guihan yan fritåda
Ayu hao nai pumoksai, Chamoru na sintåda
Maleffa hao ni kostumbre, kontodu i lengguåhi
Lassås-mu attelong, mampos ti chumilong
Pao’asu hao na haole

Ai ki pendeha
Hågu ha’ ma chachatge
Ti usu-mu, un u’usa sa’ mampos hao banidosa

Un pula’ i magagu-mu, un usa i bikini
Annok sensen daggån-mu, kulan bentan kåtne
Machuchuda I sisu-mu, ti nahong nai tåmpe

YouTube player

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *