Pagu na haåni anai esta para bai hu malitira gi chechu, hu atan huyung gi bintånåhu ya hu li’i esti un buninitu na lahi!  I liga ha sumipåpåra ham… lo gof bunitu i chininåña ya nina gof magodai yu!  Malagu yu humanao huyung ya bai toktuk dururururu!  Lo u hasuyi dididi i tentasion… man gaigi i mangachongu siga ginen GW gi telefon ya taya nisisida di bai attendi otru mentras ma kuentutusi yu.  Anai man munayan ham manguentus… humalum yu gi kareta para bai hanao para i gimahu. Lo hu li’i talu eyi gof dangkulu yan gof asentadu na lahi.

Ko guaha na in hinguk eyi kanta “Ai Ya Guahu mohon i Ga’mu Teddy Bear?  Yahu muna a’gang i dandan gi halum guma… pues guahu ha na maisa hu gogosa i dandan ya sigi yu bumaila maski atmariao😁💃🏼💃🏼💃🏼!

Esti na lahi tot tiempo hana hahasu yu nu eyu na kanta.  Kada hu li’i esti i ga’u gi kantun chalan pat mu å’åsun gi riyan i offisinåhu… ilekku guata giya guiya…  🎶 Ai ya hagu mohon 🎶 i ga’u Teddy Bear!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *