Magof Ha’ånen Mafañågu-ña si Lulai!

Un mes tåtte manggopte ham i primet na mafañågu-ña si Lulai! Pura ha’ fina’mames yan minagof ayu na diha! Este un gupot kinostume yan un suheton Halloween sa’ mafañågu gui’ gi ayu na ha’åni.

Mamå’tinas yu’ bulalalala na fina’mames. Guaha bula na kande siha lokkue’ gi lamasa gi giput. Ta fa’na’an este lamasa “Candy Bar.” Yan siña un na’bula iyo-mu tåsa yan maseha håfa malago’-mu.Todu asukat, tåya’ fina’baba.

Estague’ i “Candy Bar” yan i fina’mames yan kande siha

In beste i kuatto yan todu i kosas Halloween lokkue’.

Ya guaha kostat Halloween para i famagu’on lokkue’ yan mås kandee yan Halloween na kosas.

Litråtu siha put kada mes maloffan asta ki i primet na mafañågu-ña si Lulai

i kek put i kompleånos-ña ni’ mamå’tinas yu’

Yan este na ha’åni, mañagi si Lulai kek para i fine’na na biåhi lokkue’! Gof ya-ña si Lulai chukulåti.

Si Lulai mañañagi kek
Humagågåndo si Lulai yan i kek lol

Gof na’magof este na puengi! Yan nina’magof si Lulai lokkue’ sa’ ha silebra este espesiåt na ha’åni yan todu i famaliå-ña.

Lulai yan si nåna, si tåta, yan i dos che’lu-ña si Sumåhi ya Akli’e’
Lulai yan i primå-ña si Inina yan i tihå-ña si Kai
Guahu yan si Lulai
Miget komu si Jesus, guahu un bruha, yan si Lulai komu un Halloween kinute-y
Mangågånta i familiå “Biba Kompleåños” para si Lulai
Birak chukulåti

Ti siña hu hohongge na esta uno ånos este na neni. Kana’ muna’triste yu’ na gof chaddek maloffan i sakkan. Lao nina’magof yu’ sa’ bråba yan magof i nenen-måmi. Ya nina’manmanman yu’ lokkue’ sa’ kana’ kada diha ha fa’nu’nu’i ham na mane’eyak gui’ differentes na kosas pat ha chachagi kumuentos komu un magåhet na taotao. Hu gof guaiya si Lulai. I primet na påtgon-hu. Hu diseseha todu i minagof nu guiya taifinakpo’

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *