Esta mas kinu kuatro meses si Makåhna på’go. Ya sumen dumådangkolo’ gui’ kada diha.

Mumamaigo’ si Makåhna, mås ki uno na mes.
Umå’asson si Makåhna, dos meses gui’.

På’go siña ha na’tunas i aga’gå’-ña, chumåchalek gui’ todu tiempo yan manggogote’ ya mamumugo’ yan i kannai-ña.

Oran tuyan yan si Makåhna, tres meses gui’.

Ya esta ha sanao i finene’nå-ña na protest yan i familiå-ña.

Makåhna (mås kinu tres meses) gi protest para pås yan inasigura, mafotma as Prutehi Litekyan gi Plasan Kephua giya Hagåtña, gi Agosto 18, 2023.
Gagaige gi litråtu si tatå-ña Miget yan i che’lu-ña låhi si Akli’e’.
Makåhna(kuatro meses) gi ha’ånen date yan si nanå-ña Desiree gi Cafe Gudcha giya Tomhom.
Makåhnan pån royu(kuatro meses), hinogue gui’ as nånan bihå-ña “Lala” Arlene gi giman To’to’.

Kada diha inikak ham yan si Miget nu i kinunute-ña ya chinebot-ña.

Chumåchalek si Makåhna (mås ki kuatro meses)

Tenga sen gråbu i pusision-ña i matå-ña, kalang måtan muyu. Lao gi minagåhet, sen mamames gui’! Ya-ña umatan gi atadok-mu ya pau chålek ya kuentusi hao.

In gef guaiyaya hao, Makåhna! Kada ha’åni mumamames hao ya guaiyayon na osu hao.

Related Posts

One thought on “I Kinahihilo’ Si Makåhna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *