Ginen as Haruki Murakami

Este na estoria put dos diferentes na taotao, si Kafka, un soteru, yan si Nakata, un bihu håyi siña kumentusi katu siha.

Gi tinituhon i estoria, sumåsaga si Kafka yan si Tatå-ña lao ha chat’li’e gui’.

I tatå-ña ha sangåni gui’ na I Nanå-ña yan i che’lu-ña ma dingu i dos anai hoben si Kafka.

Si Kafka ha desidi na malago’ gui’ sumodda’ i dos yan umeskåpa i matdision Oedipal si tatå-ña ha sangåni gui’ put.

Ha såkke i salape-ña si Tatå-ña yan ha dingu i gima’.

Manespiha gui’ un lugat mangge siña sumåga gui’ yan put fin ha sodda’ un dikike’ na songsong yan un sagan lepblo, un hotet, yan un gym.

Humålom gui’ gi i sagan lepblo yan umatungo’ gui’ yan i empleao guihi si Takamatsu.

Tåya’ otro guihi fuera di si Señora Saeki, i dueñon i sagan lepblo.

Fine’nina, sumåga gui’ gi i hotet yan un ti magåhet na nå’an, lao si Saeki ha nå’i gui’ nu cho’cho gi i sagan lepblo.

Siña sumåga gui’ guihi dibåtde.

Maolek ha’ todu esta ki i polisia ma tutuhon mamaimaisen kuestion siha put i matai na tatå-ña.

Si Kafka ti ha tungo’ na måtai gui’ yan chågo’ dimasiao i sengsong pues ti siña na guiya chumo’gue.

Lao ti siguru yu’ sa’ gi lepblo uno na puengi makmåta gui’ yan guaha haga’ gi kannai-ña.

Si Takamatsu ha konne’ si Kafka para i gima’-ña gi halomtåno mangge i pulisia ti siña ma sodda’ gui’.

Umatok gui’ guihi yan mientras gaige gui’ guihi humålom gui’ gof tadong gi halomtåno yan meggai ma susedi lao gi finakpo’ ha sodda’ pås.

Si Nakata ti gof malåte’ pues eståba ha facho’chu’chu’i un fafa’tinas furniture.

Lao esta ma huchom ayu na lugat yan pågo taotao ma apasisiyi gui’ para u sotda i manabak na ga’-ñiha katu.

Uno na katu ha keke sodda’ si Goma.

Ha faisen i otro na katu siha para ayudu yan ha sodda’ na si Johnny Walker (hunggan i maskot) ha kone’neguan katu siha yan ha kakanno’ i anten-ñiha.

Si Johnny Walker ha sangåni si Nakata na siña ha gogue si Goma, lao debi di ha puno’ gui’ fine’nina.

Ti malago’ gui’ chumo’gue este lao debi di ha gogue si Goma.

Ha konne si Goma tåtte para i amu-ña ya pues ha sangåni i pulisia put i bidå-ña lao ti ma hongge gui.

Despues di este, si Nakata ha siente na debi di humånao gui’ para i parehu na songsong yan si Kafka.

Yan i ayudu-ña si Hoshino, un sisigon truk, ma sotda i “acho para i fanhaluman”(munga ma faisen yu hafa kumekilek-ña este).

Humånao i dos para i parehu na sagan lepblo yan si Saeki ha sangåni siha na esta ha baba i acho na fanhaluman????

Ayu na puengi, måtai si Nakata gi maigo-ña yan si Hoshino ha huchom i acho na fanhaluman gi aksidente minetras ha ke puno’ un kulepbla håyi humoyong ginen i taotaotao-ña si Nakata.

Gi finakpo’ måtai si Saeki yan si Kafka ha bira gui tåtte para i gima-ña.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *