Adahi ha’, sa’ GUAHA SPOILERS guiniUn semana tåti hu tutuhon humugågando Fallout 4.Hu cho’gue este sa’ guaha iyo-ku xbox gamepass ya este i mas interasante na huego na hu li’e’ guihi. Ya ti mañotsot yu’ pot este na disision. Gi i tinituhon guaha este na Dångkolo’ na Gera, ya hågo un tåta yan sumåsaga hao yan i asagua-mu yan i neni-mu. Guaha este na taotao yan ha’ såsangan na’ i kompani-ña ha ayek hågu yan i famila-mu para este na vault yan un nisista fumitmi;. Siña un fitma pat sångan åhe’. Ti hu tungo hafa masusedi anai ti un fitma lao gi hinasso-ku buente pao sångan na siña ha’ na guaha un NUCLEAR NA BOMBA yan tåya’ ha care anggen un fitma. Pues i taotao ha pega hao gi un cryosleep kalang gi 2001 a space odyssey. Pues anai makmata hao un li’e’ na este na raiders ha’ puno i asagua-mu yan ha konne’guan i neni-mu pues i estoria para i huego na un ke’ke sodda gui. Enao i basic na plot para i huego. Lao gi i huego gof na’mañao kalang gof delikao yu’ yan na’ma’ñao na kosas pues kada na biahi humålom gi un guma’ pot un estation train, dumeha yan hu sangåni iyo-ku ga’chong (maseha taotao pat ga’lågu) hanao mo’na sa ti malago yu’ jinumpscared. Lao anggen guaha raiders ha’ gof ya-hu esta na huego kalang ya-hu i gof sharp na contrast ginen i gof magof na dandan radiu ni’ o’oppan yan kalang hågu mamumuno’ taotao yan un eskopeta. Oh yan siña un fa’tinas iyo-mu settlements siha yan hu chatli’e’ gears siha tåya’ nai guaha iyo-ku gears yan kalang todu ha nisisita gears. Enao ha’ hu na’i este na huego un 9.4/10 sa’ guaha biahi na gof na’ma’ñao.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *