Hafa Adai!

Si Rose Franquez Brown este ta’lo para bai pumåtte i Nubenan NIÑU JESÚS para hamyo todu. Hu na danña’ lokkue’ i kantan nubena siha.

BIBA NIÑU JESÚS!  Felis Påsgua yan Añu Nuebu para todu hamyo!

Si Rose.

NUBENAN NIÑU JESÚS

Tatan-Måmi

Tatan-måmi ni gaige hao gi langet
u matuna i na’ån-mu
u måmaila i gobietno-mu
u mafa’tinas i pinto-mu
asi gi tano’ komu gi langet.
Nå’i ham på’go nu i kada ha’åni na aggon-måmi
ya un asi’i ham nu i deben-måmi siha
taiguihi i in asise’i dumidibi ham siha
ya cha’-mu ham pumópo’lo na in fambasnak gi tentasion lao ná’fanlibri ham gi tailayi, Åmen.

Si Yu’os Un Gineggue Maria

Si Yu’os un gineggue Maria, bula hao gråsia, si Yu’os gaige gi iya hågu Matuna hao entre todu i famalao’an, ya matuna i finañågu-mu as Jesus.
Sånta Maria, nanan Yu’os, tayuyuti ham ni’ mani’isao, på’go yan i oran i finatai-måmi. Åmen.

U Matuna
U matuna i Tåta, yan i Lahi-ña, yan i Espiritu Sånto.
Taiguihi gi tutuhon-ña, yan på’go,
yan siempre yan i minaihinekok na ha’åni. Åmen.

Kanta
Si Jose yan si Maria

MÓFO’NA NA TINAYUYOT

Sen mames Jesús, i Mina’kahåya i taotao! Hagas ha’ Un magufi sumagåyi i taotao siha, un tǻtañga na En fanhamyo yan i mandíkiki na famagu’on, sa’ ilek-mu: “Pe’lo i famagu’on na u fanmámaila’ gi iya Guåhu, sa iyon-ñiha yan i mañilong yan i famagu’on i rainon i langet”. Ásaina, na’fanmámaila’ ham gi me’nå-mu; in dimúmuyi yan in tátayuyot håo na Un asi’i i isao yan i linachen måmi, ya Un nå’i ham grasia yan meggai na mina’åse’ ni i in nánangga ginen i díkiki yan todu ha’ Ha na’siña na kannai-mu.

Guini na Nubena in na’kékematuna i guaiyayon na Imahen-mu; ya in gagåo Hao na un ina yan un okte ham grasian långet ni i u na’hulat ham humassuyi i manmames na fina’pos i yiniusan na Pinatgon-mu. Ya ennao siha na hinasso, mandádanña yan i manhulat na tinayuyot i séngasgas na nanå-mu as Sånta Maria. Un ha na’tungo’ yan Un ha na’gofli’e’ ham nu Hågu guini gi tano’ ni i Sagan Lågo’, ya an måktos i ha’ånen-måmi Un ha na’hago’ ham nu i tai hinekok na minagof i langet, sa’ ennao ha’ mina’ Un fa’tinas yan Un na’fangahåya ham, Taiguennao mohon.

Kanta
Fan Måtto, Manheñgge

SAINA-HU YAN YU’OS-HU!
O tiningo’ ni i humúhuyong ginen i pachot i géftakhelo’, ya Un taka’ i tutuhun yan i chin i tano’, ya Un na’fehman yan Un na’mames fina’maolek mu nu todu i guinaha, Maila ya Un fa’nå’gue ham nu i chalan i tinemtom.

Pa’go i TINAITAI GI (mina’ diha) NA HA’ÅNI

Kanta
(Desidi hafa na kantan Ninu para u mákanta kada ha’åne)
Sigi para i kanta siha

(Tinatai yanggen munayan i tinatai para I diha)

TRES NA HINAHAN I ANTI
Yu’os na Påtgon! Hågu umålok na “i manggågao u ma nå’i.” Nå’i yu nu i hu gǻgågao Hao yan hu tǻtanga på’go gi me’nan i Imahen-mu.

Tatan-måmi…

Yu’os na Påtgon! Hågu umålok na “i manaligåo u fañodda’,” na’sodda’ yu’ nu i minaolek nu i hu éga’ga’ sa’ hu tungo na ma’akíkihom gi díkike’ na kannai-mu.

Tatan-måmi…

Yu’os na Påtgon nu i numå’i finiho’ i taotao siha na “i manyå’ho u mababayi.” Atan yu’ guini na manyǻya’ho gi pettan i yó’ase’ na korason mu. Babayi yu’, ya hu hålom gi annai hu tǻtanga ya u géfsaga yu’ yanggen humita gi tai hinekkok na ha’åni.

Tatan-mami…

Techa: Fan manaitai dídide’.
Ya gågao I Patgon Yu’os nu i sásahnge na grasia nu i un tǻtanga guini na nubena. Tåya’ minaolek-ña i nubena yanggen ti manåyuyot hao as Yu’os.

MANMǺMAKPO’ NA TINAITAI

Ta Fan Manåyuyot

Todu ha’ Un na’siña yan gágaigi ha’ na Yu’os, Sainan i langet yan i tano’, nu i mina’mali’e’ Hao nu i mandíkike’, in tátayuyot Hao na Un na’- hasso ham maolek nu i minagåhet hinengge gi Patgon díkike’ as Jesús; na Un na’ dalalak ham nu todu i hinalom-måmi; yan Un na’fansiña ham humago’ i rainon i langet nu i maprometi gi manakpapan hinalom. Ginen as Jesukristo ha’ na Sainan-måmi. Taiguennao mohon.

Si Jesús tumåtano’ ha’ taiguihi iya hita. Ya Ha nå’en maisa gui’ guatu gi finatai ya Ha na’kahåya gi finatai i sengsong-ña, ya Ha na’ tai hinekkok i Na’ån-ña. U ma tuna i Na’an i Saina-ta, pågo’ yan i manaihinekkok na ha’åni.

TINAYUYOT

Yu’os nu i tumågo’ i mámaisa na Lahi-mu na U na’fangahåya siha i taotao, ya Un na’mayå’ho as JESÚS. Na’magof Hao ya Un nå’i ham nu i gråsia nu i in títina i Santos na Na’ån-ña gi tano’. Ya in na’fannina’magof lokkue’ gi langet nu i mali’e’-ña. Ginen Guiya ha’ as Jesukristo na Sainan-måmi. Taiguennao mohon.

Kanta Siha
(Desidi hafa na kantan Ninu siha para u mákanta antes di finapok’ i nubena)

Sigi para i kanta siha

U Matuna

U matuna i Tåta, yan i Lahi-ña, yan i Espiritu Sånto.
Taiguihi gi tutuhon-ña, yan på’go,
yan siempre yan i minaihinekok na ha’åni. Åmen.

BIBA Ninu Jesus!

FINÉ’NANA NA HA’ÅNI

Mafañågon i Patgon as Jesús

Kalan un líli’e’ ha’ i Patgon as Jesús guihi gi liyan Bilén, mana’ono’ pañåles, mana’åsson gi pisebre gi hilo’ i ngasan, gi éntalo’ i dos gå’ga’ nu i humahǻhayi yan numa’mámaipe gui’. I na pineble, diníkike’ yan tinai nina’siñan i todu ha’ hahulat na Låhen Yu’os!

Si Sånta Maria yan i asaguå-ña as San Jose dumídimu yan Ma’ádoóora i Sainan i langet yan i tano’. I mananghet siha manágulúlumi yan manlǻlailai i matunå-ña.

Ayu na puengei annai mafañågu i Lahen Yu’os nu i Mama’taotao, muma’lakña ki i nao’ao yan bula somnak na talo’åni. Ya ná’manman na puti’on sumulo’ gi i sangkatan ha tanchúchu’i i taotao siha ni’ i manggágaige gi tano’ amånu nai gaige i Patgon as Jesús.

Manhongge yu’ nu i Patgon nu i hu líli’e’, Guiya numa’huyong yu’ ginen i taya, ya Guiya i todu ha’ ha na’siña na Saina-ta, i tai- tutuhon yan i taíche’i, i taíhinekkok na Yu’os-hu nu i Yuma-ña Mama’taotao.

Fina’tinas Yu’os Espiritu Sånto, finañågu nu i Bithren as Maria; Guiya numa’kahåya yu’. I lini’é’e’-hu guennao, Påtgon ha’ na hinéheggue as Nanå-ña yan iní’iga as San Jose, i mafa’tatå-ña. Yan, ma’adódora nu i mamopble yan manmanhongge na pastót gi iya Bilén. Lao ennao na
Påtgon u lámoddong, u na’umitde sagå-ña gi iya Nasarét, ya u facho’cho’ gi che’cho’ katpenteru.

I masahalom i matå-ña nai u nina’chocho Gui’ nu i aggon-ña; ya u taiguennao ha’åni-ña trenta åños. Ya annai måkpo’ ennao, u gef maså’pet; u uma i makkat na kilu’os i isao-ta siha; ya u lachai numå’enñaihon i ha’åni ña sa’ u ma puno’ gi håyon i kilu’os. I taotao siha, nu i manmanhongge nu Guiya, yanggen ma dalalaki i fina’nå’gue-ña yan i tinago’-ña siha, u fanhålom gi rainon i langet. Lao i manǻguaguat nu i ti manmanhongge ya ha saguǻguati, u taíhinekkok manmayogguan-ñiha gi iya sasalåguan.

Sigi tatte para tinaitai

MINA’DOS NA HA’ÅNI

I sen Santos na nå’an JESÚS.

Kalan un líli’e’ i linahyan i manånghet yan i manånte siha
yan i taotao siha na mandídimu yan matekúkuni i sensåntos na nå’an JESÚS, nå’an, nu i minaolek-ña umí’igi i pumalon nå’an siha. Sa’ inayek gi langet as Yu’os Tåta annai tǻtaya’ taotao yan tånó. Ya manågo’ na u ma fa’na’an JESÚS, i maisa ha’ na Lahi-ña nu i Yu’os Taotao. Annai monhåyan maloffan ocho na ha’åni na mafañågu i Yini’usan na Påtgon gi iya Bilén. Machåchakñaihon i lasas i sensen-ña ya mafa’na’an as JESÚS.

I na’an JESÚS, Guiya ha’ inangokko-ku. Åpmam na mahuchom i fanhaluman i langet sa’ manisao i taotao siha. Lao i Lahen Yu’os, mina’dos na Petsonan i Sinantusan Trinidåt mumagof tumunok mågi. Ha chuda’ i sen Såntos na hagå’-ña ya Ha na’fanngahåya hit gi isao-ta yan i kinaotiban i aniti as Satanǻs. I ha’ånen Åñu Nuebu ha tutuhun mañuda håga’ ginen i mahatot na machachåk-ña i ná’ma’agoddai na Lahen Sånta Maria. Tinago’ Yu’os na i finañågon i Bithren u ma yå’ho as Jesús, na kuméke’ilek-ña Nána’libri; nå’an ni u ma dimuyi nu i manggilanget, i manggitano’ yan i manggi sasalåguan.

Enao na yiniusan Nå’an u láchachai numa’fanngahåya i taotao siha, yanggen siha manggef malago’. I sen Såntos na nå’an JESÚS siña u na’ hago’ yu’ meggai na gråsia yan mina’åse’ långet, yan lokkue’ i áasahnge na ginegguen Yu’os nu i u choma’ yu’ na hu basnak gi tentasión; ya ennao ha’ u na’ ma nå’i yu’ ti mantufungon na minaolek tåno’, kololoña ayu siha i u ha fa’maolek i anti-hu. Sa guåha sinangan Jesukristo ya u hungok magåhet:

“Na míniná’siña i sen Såntos na Na’ån-ña yanggen ta sangan-ñáñaihon ya ta gågao si Yu’os Tåta nu ayu siha i ha tǻtanga i korason-ta.”

Sigi tatte para tinaitai

MINA’TRES NA HA’ÅNI

Manmåtto i Pastót Siha

Kalan un líli’e’ ha’ i pastót siha gi iya Bilén. Mannina’tungo’ nu i anghet Yu’os gi i guinassan-ñiha, annai ma fatótoigue i liyang nu i sagan gå’ga’. Sumen ma’lak ayu na tátalo’ puengi.

Mané’ekahat manhålom guatu, mandimu gi i fi’on ayu annai ma na’åsson i Påtgon as Jesús. Ti sangånon i tákhalom inatan-ñiha nu i Yini’usan na Finañågon Sånta Maria nu i manina’atan kulan chumålek háhalom. I pachot ñiha yan i korason-ñiha sumåsanganñáñaihon na ayu na Påtgon, Guiya i matåtanga na Mesi’as pat i Kristo, para u na’fanngahåya i famagu’on Israhét.

I pastót siha manmanhongge yan manmangofli’e’ as Yu’os; ya siha fumanǻna’gue yu’ na maolekña na hu goflí’e’ si Yu’os nu i todu i korason-hu.

I Saina-ta as Yu’os gumuflí’e’ yu’ finé’nana. Ya guahu, hu na‘kékemaolek inippe-ku nu Guiya. Guåhu ha’ ha háhasso si Yu’os, sa yo’åse’ Gui’ na Tatå-hu. I ginefli’é’-ña nu guåhu mina’ ha na’- ginen i taya’ yu’. Ya ha tǻtanga na hu saonao gi langet gi tai hinekkok na ginefsagå-ña. Ti nahong Gui’ nu ennao.

Sinísi’on nu i mampos na guinaiya-ña nu guåhu, ha na’tunok påpa’ i uniku na Lahi-ña, ya ha po’lu na u ma puno’ gi kilu’os ya ha apasiyi yu’ nu i isao-hu siha.

Si Yu’os Lahi-ña lokkue’ sumen hǻhanom gineflí’e’-ña nu guåhu annai ha dingu i lañget, ya mama’taotao. Ya ha toktok i pinepble yan i chinatsaga siha yan i finatai gi kilu’os. Sa’ ha tǻtånga na u nina’ñåha i mahetok na korason-hu. Ha hulat yu’. Ya håfa Ha malagúgu’i apås-hu nu Guiya? Na hu goflí’e’ ha’ Gui’. Na hu goflí’e’ si Yu’os Tåta nu i nina’siñan yan i hinilat i korason-hu na gineflí’e’, meggaiña kini guåhu ha’ yan i ha’ani-hu.

Ada’ nåya taiguennao i gineflí’e’-hu nu Guiya?

Sigi tatte para tinaitai

MINA’KUÅTRO NA HA’ÅNI

Finatton i tres Reyes

Kalan un líli’e’ guini i sen ma’lak na puti’on nu i mali’e’ gi i langet gi sumangkattan, ya i Tres Reyes nu i dumadalálaki i mina’lak-ña, manma’udai gi ga’-ñiha kameyu. Manmalak Judea, ya mandimo gi me’nan i på’go mafañågu na Rai i ManHudios. Ya, ma’ufréfresi Gui’ oru, insensio, yan mira. I puti’on sumåga gi hilo’ i liyang annai gaige i Påtgon as Jesús.

Liyang gå’ga ha’ i fanlihengngan i Rai i langet yan i tano’. I tagåhlo’ yan todu ha’ Ha na’siña na Yu’os Taotao ha na’sásahnge gumofli’e’ i pinepble, ya Yuma-ña umayek i chinatsaga yan i ná’piniti.

I Tres Reyes mangkinenne’ guatu nu i lǻla’la’ na henenggen-ñiha. Manggef hilo’ yan manggef manhongge, manhålom gi fina’palåsyon i Lahen Yu’os.

Ma dimuyi i Patgon nu i fuma’tinas i langet yan i tano’ yan i mansinahguan ña siha. Si Jesús sumísiha yan i Nanå-ña yan si San José. Ma pannak ñaihon siha guatu ya ma nå’i oru i díkiki na Rai, insensio i ma’gas na Yu’os, yan mira nu i u pinalai-ñaihon si Yu’os Taotao sa’ ti åpmam u chu’ot mahatot na finatai ya u mahåfot gi naftan.

Guahu lokkue’ hu dalalaki i maolek na fina’tinas-ñiha; ya hu ufresi si Jesús nu i korason-hu, yan i ginefli’e’-hu fina’oru nu i gaige gi iya guåhu. Hu chudå’i Gui’ nu i tinayuyot-hu, fina’paopao na insensio nu i mǻmågap gi iya hǻlulom i anti-hu. Ya hu na’- gígigu umufresi Gui’ nu i manmaolek na che’cho’-hu siha, guaiyayon-ña ki i mira; sa’ i che’cho’ i mangilesyånu, ha í’igi i minaolek i tinekcha’ yan i minagap i trongkon håyu siha.

Lao i Saina-ta as Jesukristo guåha sásahnge minalago’-ña gi iya hita. I minalago’-ña na u ta geflåmen yan u ta gofli’e’ magåhet i tiguang-ta ya u ta cho’guiyi ya u ta na’fangémagof i manggaípiniti, sa’ Guiya ha’ as Yu’os macho’gúiguiyi ya ma geflåmen i pepble ni’ tåya guinahån-ñiha yan i manaímañaina yan i manmalångu.

Annai gágaige ha’ gi tano’ i Saina-ta as Jesukristo Ha sångan: “Maseha håfa in fa’tinåsi i mandíkiki na mañelu-hu, Guåhu ha’ na maisa in fa’tinǻnasi.” Enao mina’ bai hu ma’asi’e yan hu kéfa’maolek i mamopble taimano i kádada pat anåkko’ na nina’siñan i kannai-hu, yan i guinahå-hu siha.

Sigi tatte para tinaitai

MINA’SINGKO NA HA’ÅNI

Mafattan Jesús gi Gima’yu’os Herusalén

Kalan un líli’e’ si San José yan si Sånta Maria na kókokolo’ guatu gi gima’yu’os Herusalén gi mina’kuarenta na ha’åni ginen i mafañågon i Patgon as Jesús. Mañugo’ guatu ya si Sånta Maria yan si San José ma na’hineggue as Simión i díkiki na Påtgon. Ya i profeta ha ofresi si Yu’os Tåta nu i mámaisa ha’ na Lahi-ña, sa’ ha géftungo’ na i hinegguégue-ña na Påtgon ti iyon i taotao na iyon Yu’os ha’ nu i gaige gi langet.

I Patgon as Jesús, achok ha’ mamatkíkilu ha’, Ha na’enñaihon lokkue’ i ha’ani-ña as Tatå-ña. Ha tulaika i ma sague’-ña komu fina’ pås. Sa’ ha tǻtanga na i famagu’on Adǻn yan Eba u fanmalak i langet.

Si Yu’os Tåta, gi sen ma’lak na fanmata’chungan gi langet, nina’magof ya ha chåhlao magof i nina’en Jesukristo nu i Lahi-ña yan i Nanan i Patgon as Sånta Maria. Ha chǻchahlåo nai, achok ha’ Ha po’lonñaihon ta’lo gi trentai tres na såkkan gi kannai i Nanå-ña.

Finakpo’-ña, i Patgon as Jesús ma apasiyi dos paluma taiguihi i tinago’ Moises nu i taotao siha nu i mamopble yanggen tåya’ meggai iyon-ñiha.

Guåhu lokkue matågo’ yu’ na hu nå’i si Yu’os nu i guinahå-hu siha sa’ iyo ña. Magodde yu’ lokkue’ sa’ hu fa’saina-hu si Yu’os. Sa’, i kannai-ña numa’huyong yu’ ginen i taya’. Ya ennao hu fa’tinas sesso, kololo’ña yanggen ooga’an ya kahulo’ yu’ gi asson-hu yan ta’lo yanggen puengi ya kumékemaigo’ yu’. Ya hu ta’lo gi Damenggo yan Dihan Sagråda annai hu gopte i Saina-ta komu gef kilesyånu.

Ta osge i Sånta Iklesia, ya ta fanmagof manhosme misa ya ta cho’gue i che’cho’-ta nu i mangilesyånu. Ayu siha i manyo’åse’ na cho’cho’ nu i numáhasso hit na iyon i Sainan i tataotao-ta yan i anti-ta yan i guinaha siha nu i ta fa’nána’an na iyo-ta. Nǻnalao! Ya håfa taimanu inesge-ta nåya nu ennao i matago’-ta?

Sigi tatte para tinaitai

MINA’SAIS NA HA’ÅNI

Finalågu guatu gi iya Ehipto

Kalan un líli’e’ i rai as Erodes na manǻnagu’ na u ma puno’ i Patgon as Jesús, sa’ hináhalang i korason-ña na u inamotguan nu i raino-ña. Manmapuno’ ayu na ha’åni famagu’on nu i dos åños påpa’ sakkan-ñiha gi iya Bilén yan i maná’chetton na songsong siha. I anghet Yu’os ha na’tungo’ si San José na guaha kumékepuno’ si Jesús. Ya i Santos na Patri’åtka ayu ha’ na puengi ha konne’ i Patgon yan i Nanå-ña ya manmalågu guatu Ehipto na tåno’. Siette åños mañagan-ñiha guihi. Lao annai måtai i baba yan taklahiyon na rai, i anghet ha tågo’ si San José na u fana’lu guatu Israhet. Ya manmå’pos siha ya mañåga gi iya Nasarét.

Taiguennao fina’tinǻnas-ña i Saina-ta as Yu’os nu i ante siha nu i maninayek-ña. Yanggen muto’ si Yu’os, siña Ha puno’ si Erodes pat u cho’ma’ na u na’låmen i Yini’usan na Påtgon. Lao, ga’o-ña na i tailayi na rai u funas i baba na hinasso-ña; sa’ Ha kékefa’någue hit na ta tungo’ na i mañåntos gi tano’ guåha na u fanmaså’pet ya u fanmana’tailayi. Ya ennao i magåhet na chålan i langet, ma’i’ot, mítituka’ yan ná’piniti.

Guåhu lokkue’ hu eyak na yanggen hu kékehago’ i rainon i langet, yanggen hu kéke’abok yan si Yu’os, hu tungo’ na u fanho’ye i chinátsaga yan i piniti gi fi’on i korason-hu.

Yanggen ma na’tailayi pat ma na’piniti yu’, håfa hu cho’gue? Hu dalalaki i minesngon yan i chumilong hinalom yan i ti a’guyon na minatakngan Sånta Maria yan i asagua-ña as San José. Hu famatkilu ha’, ya hu setbe si Yu’os amånu ha’ pine’lolo-ña nu guåhu.

Ada taiguennao i minesngon-hu nåya annai masǻsa’pet yan mapetsísigi yu’ nu i taotao siha?

Sigi tatte para tinaitai

MINA’SIETE NA HA’ÅNI

I Gima’ Nasarét

Kalan un líli’e’ ha’ i Sagråda Familia gi halom i etigu na guma’ Nasarét annai mañísiha si Jesús, si Jose yan si Maria. Si Jesukristo humålom gi mina’ocho åños i sakkan-ña. Achágatbo yan i lañget, yo’ase’ i adingan-ña, mames i atan-ña gi halom taotao, Yini’usan na minames, lumámoddong gi gråsia yan i tiningo’.

Ogga’an yan puengi manánaitai kalan Yu’os Taotao, dumídimu gi me’nan i Tatå-ña, ya si Tatå-ña tinítina Gui’ lokkue’ gi i che’cho’-ña. Guaha tenga na Ha tǻtane’ Gui’ gi che’cho’ yan si San Jose. Guaha tenga na Ha ayúyuda si Nanå-ña, ya ha fa’mǻmaolek i gima’.

Tenga manhuyong ya mañísiha yan i taotao manátatnon gi chalan, ya i mang’chong-ña mannina’manman nu i menhalom-ña yan i kinalamten-ña. Siette åños inapmåm-ña i Sagråda na Familia gi iya Ehipto na tåno’. Ya ti sangånon i minagof Sånta Maria yan i asaguå-ña as San Jose annai mansinedda’ gi lágefsaga na guma’-ñiha gi iya Nasarét. Lao måtto lokkue’ gi hinasson-ñiha na i guaiyayon na Påtgon Yu’os ti åpmam u maså’pet yan u ma puno’ gi kilu’os.

I pinaopao i Saina-ta as Yu’os Ha na’fanmámagof i taotao siha yanggen á’anok i tinainina’siñan-ñiha. Ha na’faná’tahgue i piniti yan i minagof siha gi halom guma’. Gai tiningo’ yu’ nu ennao; ya munnga hu’ numa’takhelo’ yu’ yanggen hu fakcha’i i ginéfsaga nu i ti ma’ok yan fáfa’pos, ya hu tungo’ i fina’pos-ña. Mungnga yu’ lokkue’ tumáihinalom yanggen hinekse yu’ nu i chinátsaga, taiguihi mohon i sinala’ yan yinite’ yu’ as Yu’os.

Lao hu tuna i Saina-ta gi ginéfsaga yan i chinátsaga sa’ achá’pine’lon Yu’os, achá’nina’i-ña nu guåhu, ya este siha u ma na’hago’ yu’ nu i langet. Ya ennao ha’ ginagǻgao-ña gi iya guåhu, tulaikan i manåftaf na fina’maolek-ña nu i anti-hu. Ti hu na’maloffan i ha’åni na ti hu tuna yan hu na’tákhelo’ i såntos na Na’ån-ña. Lao håf taimanu fina’tinås-hu nåya gi chinátsaga yan i
ginéfsaga siha?

Sigi tatte para tinaitai

MINA’OCHO NA HA’ÅNI

Si Jesukristo gi Guma’ Yu’os Herusalén

Kalan un lili’e’ guini ha’ gi me’nå-mu i ná’magoddai na Påtgon as Jesús na sumisiha yan i Nanå-ña yan si San José. Manínesgagaihon nu i meggai namanaotao-ñiha, man håhanao guatu gi iya Herusalen. Gumígigu i tres ya mañugo guihi. Måkpo’ i tinayuyot yan i che’cho’-ñiha gi sanhalom i ma’gas na Guma’ Yu’os, ya manhånao tåtte gi tano’-ñiha.

Si Sånta Maria umetnon yan i famalao’an, ya si San José ha dalalak i lalåhi. På’go, i famagu’on siña ha’ ha esgaihon i tata pat i nana. Annai tuma’lo umásoda si Maria yan si José, ha li’e’ na taigue si Jesús gi iya siha. Kulan inachan makkat na mattiyu ayu na piniten i korason-ñiha. Manmamaisen nu i palu siha na manga’chong kao guaha lumi’e’ si Jesús; lao tåya’ lumi’e’ i yiniusan na Påtgon.

Hu háhasso yan hu na’mångto’ guini i sumen mala’et na piniten Maria yan José. Manosgon nu i pinto’ Yu’os, lao kalan machafli’lek i korason-ñiha sa’ ti sangånon i minakkat i piniten-ñiha guihi. Tuma’lo guatu Herusalén. Ma laoyague i ti mantufungon yan manáfutot na chålan i siudǻt Yu’os.

Håfa na ha dingu i Nanå-ña yan si San José? I malago’-ña na u fa’nå’gue yu’ na guaha lokkue’ pinto’-ña na hu tåne’ Gue’ gi che’cho’ i Tatå-ña nu i gaige gi langet. Yanggen malago’ i Saina-ta as Yu’os na hu na’ fo’na chumo’gue i tinago’-ña nu guahu kini i tinago’ i taotao siha, ayu ha’ hu na’- fo’na.

Yanggen i korason-hu kinékehilat nu i piniti yan i tinanges i mañaina-hu pat i manáchihet-hu, u hasso i fina’pos i Niño Jesús yan i Mañaina-ña nu i mina’é’eyak yu’ na mo’na si Yu’os ki i taotao. Si Maria yan si José finalaguaihon nu i Påtgon as Jesús, lao ti ma hasnguni, ti isao-ñiha enao. Si Yu’os ha’ gumaipinto’, guiya chumáchagi i minesngon-ñiha, sa’ dǻngkolo i ginefli’e’-ña nu siha.

Annai ma aligao tres na ha’åni gi iya Herusalén, ma dalalaki i ma’gas Guma’ Yu’os para i templo, ayu na ma sodda’ i Påtgon Yu’os. Matǻta’chong guihi ya maná’asangani yan i manhulon yan i manmå’gas na mamåle’, manáfaisen yan maná’oppe nu i manlinangitan siha.

Ya guåhu, ada ti hu na’falingo si Yu’os? Ya tenga hu hasnguni.

Hunggan. Hu na’inale’ yu’ sa’ hu isague makkákat si Yu’os. Hu na’abak si Jesús, lao ti ha falingaiguan yu’ si Yu’os. Hokkok malingu-hu! I na binaba i tinailayek-ku! Ya på’go na ha’åni ada ti hu atotga tuma’lo umaligao ya hu na’ fañotsot i korason-hu yan hu na’metton i hinasso-ku ya ti hu letke ta’lo si Yu’os? Ada ti hu gågao i yiniusan na Korason na u gaípiniti nu guåhu?

Hunggan. Bai hu gef kónfesat i isåo-hu siha, ya hu setbe si Yu’os nu i Saina-hu yan Tatå-hu. Ya ti hu abak ta’lo gi iya Guiya gi tétehnan na ha’ani-hu.

Sigi tatte para tinaitai

MINA’NUEBE NA HA’ÅNI

I Gefmanosgen Jesús

Kalan un lilí’e’ guini ha’ gi me’nå-mu i Patgon as Jesús annai Ha dingu i Gima’Yu’os Herusalén ya tuma’lo guatu Nasarét yan si Sånta Maria yan si San José. Sumåga gi iya Nasarét trenta åños ya maniné’esge ha’. I Patgon as Jesús annai Ha dingu tres na ha’åni i mañaina-ña gi Gima’Yu’os, Ha fa’nǻna’gue hit na u ta osge guse’ i sásahnge na pinto’ Yu’os gi iya hita, ya u ta polonñaihon i guinaiyan i tatåotåo-ta yanggen ennao ti umá’aya yan i tákhelo’ na pinto’-ña.

Lao annai tuma’lo guatu Nasarét, tåya’ manmasangånen-måmi na Guiya manó’osge ha’ as Sånta Maria yan si San José. I malago’-ña guini numa’eyak hit na sen tunåyon i manosge nu i mañaina yan manmå’gas nu i manggaípekka’, sa’ si Yu’os ha’ ma’osgígiyi gi iya siha, ya siha ha’ humuyúyongi i Saina-ta guini gi tano’. I ti umó’osge i humuyúyongi si Yu’os Tåta nu i gaige gi langet ti manhongge. På’go, i águaguat, i chátmanosge nu i tátago’ na må’gas – si Yu’os nu i todu ha’ Ha na’ siña – chinató’osge yan sinaguaguåti. Magåhet na i mañaina yan ayu siha i manggógo’he mantinago’ as Yu’os na cha’-ñiha numa’húhuyong tinago’ siha nu i manacha’ot yan i tinago’ Yu’os yan i tinago’ i Sånta Iglesia.

I chátmatago’ yan ǻguaguat na taotao, ti ya-ña manosge, ti ya-ña mage’helu’i Lao, yanggen hu li’e’ i Lahen Yu’os na mama’påtgon ya manó’osge ha’ trenta na såkkan as nanå-ña yan si San Jose, lao ti sen tatå-ña, haf taimanu yan i manátago’?

Sigi tatte para tinaitai

Sigi hulo’

NUBENAN NIÑU JESÚS – KÅNTA SIHA

SI JOSÉ YAN SI MARIA

Si José yan si Maria estague’ na manmasåpet.
Koru: O Yu’os na Piligrinu, sugo’ mågi giya hami.

Taitutuhon na tiningo, taihinekkok na finayi
takhilo’-ña i ta’chong-mu, ke i sagan mapagåhes.
Håfa na Un dingu pa’go i ginefsagan i langet.
Koru: O Yu’os na Piligrinu, sugo’ mågi giya hami.

Saina Hao, Yu’os Lahi-ña, nu i bula mina’åse’,
mama’taotao yan humuyong Yu’os Taotao che’lon-måme. I Mési’as Hao i Kristo, hagas ham manmasangåni.
Koru: O Yu’os na Piligrinu, sugo’ mågi giya hami.

Yan humålom i chatangmak, ya machakchak i ha’åni,
u na’ sulo’ gi sankattan, i atdao-mu bula guåfi.
Hågu i ma’lak na atdao, i mañiñila’ na kåndet.
Koru: O Yu’os na Piligrinu, sugo’ mågi giya hami.

Cha’mo chåchago’ Ásaina, guini gi fañågon-måmi
gos manengheng i sanhiyong meggai lokkue’ i mañåkke. Maila hålom, Patgon Yu’os, sa’ yan-måmi dinanña’i.
Koru: O Yu’os na Piligrinu, sugo’ mågi giya hami.

Gaifanhakman i gimå-ta, yanggen magof hao humåtme, maila’ hålom gi iya hami, sugo’ ya Un ma’adahi.
Kalan i ma’gas i gima’ yan Rai i lekka’ na långet.
Koru: O Yu’os na Piligrinu, sugo’ mågi giya hami.

Nangga nåya, Gofli’e’on, in sangåni Hao magåhet.
I taotao-mu Hao yumute’, sa’ manåguaguat, manmandagi. Ti u cho’gue i CHamoru, sa’ ti enao påyon-mami.
Koru: O Yu’os na Piligrinu, sugo’ mågi giya hami.

Sugo’, dikike’ na Påtgon, maila ya Un madandåni,
nu i manná’magof na dåndan, guini gi atpa pat låbet.
Hågu ha’ siña dumåndan, sa’ manungo’ Hao yan fåyi’. Koru: O Yu’os na Piligrinu, sugo’ mågi giya hami.
Sigi tatte para tinaitai

FAN MÅTTO

Fan måtto, manheñgge, fatta i minagof.

Fan måtto, fan måtto giya Belén.
Atan i Patgon, Rai i anghet siha.
Koru: Ta nginge’, ta adora, Ta ñgiñge’, ta adora, Ta ñgiñge’, ta adora si Jesús.

Ilek-ña i anghet nu i pastót siha, estague’ i Kristo gi iya Belén.
Gi sagan gå’ga’, chatsaga, taigima.
Koru: Ta nginge’, ta adora, Ta ñgiñge’, ta adora, Ta ñgiñge’, ta adora si Jesús.

I ma’lak na Ina, lahen Yu’os Tåta, humuyoñg sen Taotao, achaigua-ta. O Yini’usan dikiki na Påtgon.
Koru: Ta nginge’, ta adora, Ta ñgiñge’, ta adora, Ta ñgiñge’, ta adora si Jesús.

Malåñgu i taotao, ti amtiyon esta, lao måtto si Yu’os nu i Yo’amte. Guiya i amot na’homlo’ yan mames.
Koru: Ta nginge’, ta adora, Ta ñgiñge’, ta adora, Ta ñgiñge’, ta adora si Jesús.

Sigi tatte para tinaitai

DÅNDAN I PANDERETAS

Dåndan i panderetas, na’fampalångpang
Todu i profesiha, esta monhåyan.

Popble i Patgon-ta gi i liyang Bilén.
NGåsan i assona-ña, kulan gå’ga’ Gui’.

Popble i Patgon-ta, nina’fotgon Gui’
nu i lago’ Nåna, sa’ tinangse Gui’.

Sigi tatte para tinaitai

O PATGON BELÉN

O Patgon Bilén in nå’i hao dihas,
sa’ hågu si Jesús yan i Mesihas,

I gai langet yan tåno’, dumíkike’ Gui’,
i tehnen i langet, numa’dåffe’ Gui’.

Måtfet yan flores rosa, i dos fasu-ña.

Ma guaiya, ma atan i atadok-ña,

Hinilat ginefli’e nu i taotao-ña,
Kumasao, chumålek gi fanhagong-ña.

Sigi tatte para tinaitai

PUENGEN YU’OS

Puengen Yu’os, puengen Jesús, u matuna si Yu’os.
Ya u fåtto gi taotao siha, i Ha tånga na pås-ñiha.
Gigigo ha’ yan si Jesús. Gigigo ha’ yan si Jesús.

Puengen Yu’os, puengen Jesús, dalai lokkue’ sen mampos.
Á’annok i Rai i rai siha, guihi gi echongñåña-ñiha.
Ya yan-ñiha si Yu’os. Ya yan-ñiha si Yu’os.

Puengen Yu’os, puengen Jesús,
mafañågo si Jesús, lao ti gaige gi echóngñaña.
na si José ha’ yan si Nanå-ña, mampos pinepblen Yu’os.

Puengen Yu’os, puengen Jesús,
i anghet Yu’os sen må’pos,
ha sangåni i pastót siha, na mafañågu i Rai-ñiha,
Kristo Mesi’as yan Yu’os. Kristo Mesi’as yan Yu’os.

Sigi tatte para tinaitai

IYA BELÉN

Koru: Giya Belén, tåno’ Jesús, må’gas na songsong, Giya Belén.

Giya Hude’a kapitan hao, sa’ i Mesi’as mafañågu, gi liyan gå’ga’ giya hågu. Koru: Giya Belén, tåno’ Jesús, må’gas na songsong, Giya Belén.

Ginen tumekkon i atdao, tumalak påpa gi Patgon-mu, ya ha tekkuni i at’dao-mu. Koru: Giya Belén, tåno’ Jesús, må’gas na songsong, Giya Belén.

Manmåtto lokkue’ i anghet, ya ma kantåyi i Rai-ñiha,
manlinangitan na kånta siha.
Koru: Giya Belén, tåno’, Jesús må’gas na songsong, Giya Belén.

Niñu Jesús, Låhen Yu’os, Påtgon Maria, Niñu Jesús.
Estague’ ham i pastot siha, in keke nginge’ i addeng-mu,
in gågao i mina’ase’-mu.
Koru: Giya Belén, tåno’ Jesús må’gas na songsong, Giya Belén.

Manmåtto ham yan tres na rai, manmañuñule’ insensio,
oru, yan mira, iyon-måme todu.
Koru: Giya Belén, tåno’ Jesús må’gas na songsong, Giya Belén.

I kurason-hu ya-ña hao, Låhen Maria, sen guaiyayon yan poddong långet adoråyon. Koru: Giya Belén, tåno’ Jesús, må’gas na songsong, Giya Belén.

Sigi tatte para tinaitai

NA GUINAIYAYON

Na Guinaiyayon ennao na Påtgon, senmames, mågong yan ti kamten. Hu fa’Yu’os-hu I Satbadot-hu, yan I Pastot-hu giya Belén.

I Påtgon Yu’os hámamatkilu kalan kinilu gi sagåña.
Gi liyang gå’ga’ sen ti umugong, sa’ gos manñungon yan mañaña’.

I Lahén Bithren ginen i langet, Rai i manånghet yan i taotao.
Hu sengofli’e’ yan hu dimuyi, sa’ hu hassuyi numinge’ Hao.

Sigi tatte para tinaitai

LINANGITAN NIÑU

Linangitan Niñu, bai hu faisen hao.
Koru: “Håyi u tåne’ yu’ yanggen triste hao.”

Misen i lago’-mu pineddongguan hao, annai si Maria mina’ono’ hao.
Koru:”Håyi u tåne’ yu’ yanggen triste hao.”

Ayu ha’ i bithren sumangåni hao.
Koru: “Håyi u tåne’ yu’ yanggen triste hao.”

Meggai na pastores fumatoigue hao, para u fanmannginge’ ulon i taotao.
Koru: “Håyi u tåne’ yu’ yanggen triste hao.”

Ilek-ñiha a’gang, yan mali’e’ hao
Koru: “Håyi u tåne’ yu’ yanggen triste hao.”

Sigi tatte para tinaitai

GI HEMHOM NA SÅGA

Gi hemhom na såga gi fi’on i ga’ga’, na gaige i Kristo i Rai Isra’et.
Fanmåto pastores tifi’i Gui’ flores, adora si Yu’os gi liyan Belén.
Koru: Jesús Linangitan Pastót Isra’et, Rai-måmi yan Saina, Yu’os Emanu’et.

Dimuyi i Niñu ya fa’Yu’os-miyu, taiguihi i Bithren yan si San José,

Taotao i annok-ña, lao i sanhalom-ña, magåhet na Yu’os, Yu’os-miyu Gui’.
Koru: Jesús Linangitan Pastót Isra’et, Rai-måmi yan Saina, Yu’os Emanu’et.

Sigi tatte para tinaitai

OPPAN I FINO’ ÅNGHET

Oppan i fino’ ånghet, ginen i langet.
Mafañagu si Jesús, i lahen Yu’os.

O Jesús, må’gas na Rai i taotao siha.
Hågu ha’ tumakhilo’ gi hilo’-ñiha.

Lao Un go’te i pi’ao kalan bariya.
Un makoronan låktos, Un gimen mira (mala’et).

Ya Un mapunu’ gi me’nan Sånta Maria
Ha’ånin Yu’os ayu yan i tininas.

I Raino-mu u såga gai nina’siña
sa Hågu ma na’tachu gi ekso’ siha.

Sigi tatte para tinaitai

MAILA’ MAILA’, EMMANUET

Maila’, Maila’, Emmanuet. Na’såfu iya Isra’et. Bula guihi tinanges på’gu. Mahåhalang nai nu Hågu. Magof håo, O Isra’et, hihihot si Emmanuet.

Maila’-gui ham, håle’ Jesse, nu cha’ot ha’ in miresi. Yuti’ huyong i aniti, i che’tan i piniti.

Maila’-gusse’ Yu’os Åt’dao, na’magof guini i taotao. CHåppak gi hinalom-ñiha, i atilong na isao-ñiha.

Sigi tatte para tinaitai

SEN BUNITU O MARIA

Sen Bunitu, O Maria, i Patgon-mu as Jesús. I matå-ña ha na’annok, na guiya Lahen Yu’os.

Gaigi guenao i Patgon-ta, magof yan chumåchalek. Bula i kanai-ña siha linangitan minaolek. Sangåniyi yu’ Maria, buenos dihas, Guaiyayon. Hu chuli’e hao sen magof nu todu i kurason.

Guaha i pastot i langet ga’-ña kinilu siha. Lao man a’abak i palu, ya ha keke espiha. Ha bibeki sen yo’ase’ mågi gi fanhagong-ña. Ya man linili’e siha magof i sanhalom-ña.

Sigi tatte para tinaitai

KANTÅYI GUI

Annai i Niñu minida as Maria,
ya ninaʹasson gi hiloʹ ngåsan,
kinantåyi guini manmames na kånta,
para u maffong gi minaigo’-ña.
Koru: Kantåyi gui (debuetta) saʹ kumekekasao (debuetta) Kantåyi gui (debuetta) para u ninaʹmaigoʹ. (debuetta)

Estagueʹ Niñu na mafañågu,
i sinangan i anghet Gabriet.
Para U såtba hit todu gi isao,
ya U konneʹ hit guatu gi langet.
Koru: Kantåyi gui (debuetta) saʹ kumekekasao (debuetta) Kantåyi gui (debuetta) para u ninaʹmaigoʹ. (debuetta)

Mailaʹ Hao mågi ya hu toktok Hao Niñu,
ya hu chiku todu i addeng-mu.
Saʹ Un gogue i taotao siha gi isao,
pot i dinangkolon minaʹaseʹ-mu.
Koru: Kantåyi gui (debuetta) saʹ kumekekasao (debuetta) Kantåyi gui (debuetta) para u ninaʹmaigoʹ. (debuetta)

Maʹlak na estreyas gumigigu guatu,
i Tres Reyes nu i mantaotao kåttan.
Para u ma adora i Niñu Jesús,
ya manåʹi rigålu nu i guaguan.
Koru: Kantåyi gui (debuetta) saʹ kumekekasao (debuetta) Kantåyi gui (debuetta) para u ninaʹmaigoʹ. (debuetta)

Malak na oru, insensio, yan mira
i manaʹi-ña i Niñu Jesús,
guatu guihi gi liyang gåʹgaʹ
na mafañågu i lahen Yu’os.
Koru: Kantåyi gui (debuetta) saʹ kumekekasao (debuetta) Kantåyi gui (debuetta) para u ninaʹmaigoʹ. (debuetta)

Sigi tatte para tinaitai

TA’FALÅGGUE SAHYAO

Koru: Ta’falåggue sahyao i Patgon Belén, ta li’e i bithren yan si san José

Faisini ham nåna haftaimanu gue’, kao yanggen tumo’a uma’gåsi hit. Faisini ham lokkue kao i dikiki, Guiya i masangan na lahen Dabít.
Koru: Ta’falåggue sahyao i Patgon Belén, ta li’e i bithren yan si san José Pastores fatoigue I Sainan Pastót, maila fan manriku nu i Sainan Senót. Falåggue Gui todu, kalan rendentót.
Ya in fan manñgiñge’ nu i Satbadót
Koru: Ta’falåggue sahyao i Patgon Belén, ta li’e i bithren yan si san José

Jesús nu i Mesi’as in dimuyi hao, i minaolek-måmi muna’måtto hao. I ga’-måmi gå’ga’ in chuli’i hao. Sa’ Iyo-mu ham, i ga’ga’ yan taotao.
Koru: Ta’falåggue sahyao i Patgon Belén, ta li’e i bithren yan si san José

Ta tungo’ i lai-ta esta gos åpman, na Guiya U huyong nata’ na manman. Mana’chi’op långet na’ fan håspok ham, åggon i
mananget Yini’usan pan.
Koru: Ta’falåggue sahyao i Patgon Belén, ta li’e i bithren yan si san José

Sigi tatte para tinaitai

Sigi hulo’

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *