Estague i kantan patgon ginen Saipan. Guaha estoria para este na kanta. Tumuge’ as si Pale’ Eric yan sumangan na i taotao siha gof ya-ña si Johnny Sablan na kumanta este na kanta.

http://paleric.blogspot.com/2016/02/kanta-lelu-lelu-le.html

Estague i kanta:

Lelu lelu lelu le, låtan leche yan kafe, gi ha’ånen San Jose ya hågon suni, fina’denne’, ti u ma igi para mångge’, Lelu lelu lelu le

Lelu lelu leu le, un titiyas mamaipe, tininon ti’ao na totche yan alåguan ni ma lechi, para atmåyas ni’ dinanche, tininon lemai ni’ ma guesgues, Lelu lelu lelu le

Guaha trongko gi håtden, manmamfloflores put fin, manmanokcha i tumåtes manmanñensen kakaguåtes, masen meppa’ trongkon åtes, todu måolek mås ki åntes.

Guaha trongkon ni’ mihagon, måtan tåotao yan påtgon sinangåni hao i na’ån yanggen takhilo’ sagå-mu, fatto påpa’ ya ta (fa)ngånta : lelu lelu lelu le

YouTube player

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *