Ǻntes di u fanhålom gi tasi, i mangguelo-ta ma agångi sin kuentos i manganiti para u fangginiha gi hinanao-ñiha. I lalåhen Matao yan Acha′ot ha′ siña mameska gi tasi. Ma kokonne′ haggan yan mandångkolo na guihan taiguihi i daibang, botague yan båtto′. I famalao′an umayuda dumisidi håfa taimanu ma dibidi i kinenne′. I mås misensen na kinenne′ ma ufresi gi mås åmko′ na ha′iguas familia para u na′annok i dangkolo na mina′åse′ guatu gi i Saina.

I mama′te prumibininiye i mangguelo-ta abundåsia na nengkanno′ tåsi ya estague′ siha ma u′usa para pumeskan haguet, tekken yan håfkao na åtte gi mama′te. Ǻhe′ ti i lalåhi ha′ siña mameska gi mattingan yan robentason kontodu i famalao′an yan famagu′on. Siha kumosesecha i panglao tåsi, mahongang, alileng pulan yan todu klåsen gå′ga′ tågong ni′ kanu′on gi mattingan.

Guåha dos na klåsen mamate, ‘barrier’ yan ‘fringing.’ Dåno′ gi sanhaya yan ‘Apra Harbor’ gi sanlichan ayu ‘barrier.’ Ayu i ‘fringing’ i ha lilikuku′i i isla. Måski 880 na klåsen guihan mañåsaga gi robentason-ta siha.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *